top of page

Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser av 01.10.2023

1.   INNLEDNING
1.1      I disse betingelser er Hydra Pipe AS benevnt som Leverandøren.
1.2      Disse alminnelige standardbetingelser gjelder i alle kontraktsforhold mellom Leverandøren og kjøper, med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøpers egne spesielle eller generelle betingelser får ikke anvendelse med mindre Leverandøren skriftlig har godkjent disse.
1.3      Tilbudet og/eller ordrebekreftelse, PO`en og Leverandørens betingelser utgjør hele avtalen (“avtalen”) mellom partene. Leverandørens betingelser overstyrer alle andre generelle betingelser i forbindelse med det konkrete kjøpet.
1.4      Dersom det oppstår motstrid mellom ulike kontraktdokumenter i avtaleforholdet skal dokumentene med vedlegg gjelde i følgende rekkefølge:
          1)   Ordrebekreftelse,
          2)   Leverandørens betingelser
          3)   Innkjøpsordre, PO


2.  OMFANG OG PRISER
2.1      Leveransen skal ha det omfang som fremgår av avtalen mellom partene.
2.2      Leveransen er uten montering.
2.3      Alle priser er oppgitt uten mva., frakt og emballasje, med mindre annet skriftlig er avtalt.
2.4      For ordrer som skal leveres senere enn 30 dager fra ordretidspunkt, forbeholdes det rett til prisforhøyelse for dokumenterte kostnader. Offentlige avgifter av enhver art endres med virkning fra lov eller forskrifts ikrafttredelse.


3.    PRODUKTINFORMASJON, TEKNISKE DOKUMENTER OG TEKNISK INFORMASJON
3.1      Oppgaver i produktinformasjon og prislister er bare bindende i den utstrekning avtalen uttrykkelig henviser til dem.
3.2     Leverandøren tar ikke ansvar for kostnader forårsaket av mulige trykkfeil i produktkatalogen. Produktkatalogen og hjemmesiden er kun ment til informasjonsformål.


4.   FAKTURERING OG BETALING
4.1      Dersom intet annet er avtalt, skal betaling foretas mot faktura med 10 dagers betalingsfrist fra fakturadato.
4.2      Dersom kjøperen ikke har betalt forfalte beløp innen 2 måneder, kan Leverandøren heve avtalen, og i tillegg til lovbestemte forsinkelsesrenter, kreve erstatning fra kjøperen for det tap han har lidt.

 


5.  SERTIFISERING/DOKUMENTASJON/PYPLOK
5.1      Ved montering av PYPLOK skal kjøper sørge for at monteringen / installasjonen blir gjort av sertifisert personell.
5.2      Installasjon av PYPLOK av usertifisert personell gjøres på eget ansvar, og alle garantier faller bort.
5.3      Leverandøren tilbyr kurs for montering av Leverandørens systemer. Dette må bestilles separat.
5.4      Ved montering av Leverandørens systemer forutsettes det at alle systemer monteres av godkjent personell.
Godkjenning av personell er kjøpers eget ansvar. Ved montering av Leverandørens systemer av ikke godkjent personell, faller alle garantier bort.


6.  LEVERING
6.1      Ordrer på under kr. 500,- vil bli belastet med kr. 250,- for pakking og emballasje.
6.2      Varene leveres "Ex Works" på Leverandørens lager ihht. INCOTERMS 2020.
6.3      Oppgitt leveringstid gjelder fra den dagen alle tekniske data, priser og andre forhold som gjelder bestilte varer er klarlagt.
6.4       Forsendelsen skjer på kjøpers regning og risiko. Hvis kjøperen ønsker varene forsikret skjer dette for kjøpers regning og risiko, og kjøper må skriftlig opplyse Leverandør om dette ved bestilling. Ved transportskade skal det alltid avmerkes på fraktbrev med mottak av varen.
6.5      Leverandøren har salgspant i solgte varer.

7.   LEVERINGSTID. FORSINKELSE
7.1      Dersom Leveransen ikke i rett tid er overtatt i henhold til punkt 6, er kjøperen berettiget til konvensjonalbot fra den dag overtakelse skulle ha skjedd. Konvensjonalboten utgjør 0,5 % av kontraktssummen, for hver påbegynte ukes forsinkelse. Konvensjonalboten kan ikke overstige 5 % av kontraktssummen.
7.2      Kjøperen taper sin rett til konvensjonalbot såfremt han ikke ved skriftlig meddelelse har fremsatt krav om dette innen 1 måned etter levering skulle ha skjedd.
7.3      Dersom forsinkelsen er så lang at kjøperen har rett til maksimal konvensjonalbot etter punkt 7.1 og leveransen fortsatt ikke er overtatt, kan Kjøperen ved skriftlig meddelelse til Leverandøren heve avtalen.
7.4      Bortsett fra konvensjonalbot etter punkt 7.1, og heving etter punkt 7.3, er ethvert krav fra kjøperen i anledning Leverandørens forsinkelse utelukket.


8.  ANSVAR FOR MANGLER
8.1      Kjøpers reklamasjonsrett varer i 12 måneder fra leveringsdato og omfatter kun skade som skyldes fabrikasjons – eller materialfeil.
8.2      Alle reklamasjoner må fremsettes omgående og senest 8 dager etter at varen er mottatt. Ved en eventuell rettmessig reklamasjon skal Leverandøren vederlagsfritt erstatte den mangelfulle varen med en ny tilsvarende vare. Alternativt dersom Leverandører finner dette formålstjenlig, så kan Leverandøren heller kreditere det beløpet som kjøper har betalt for varen.
8.3      Leverandøren bærer kun ansvar for selve varen og ansvaret begrenses oppad til varens verdi, dette slik at enhver form for følgeskade/følgetap er Leverandøren uvedkommende. Dersom Leverandøren har kjøpt varen/produktet av en underleverandør, er Leverandørens ansvar begrenset til det ansvar Leverandøren kan gjøre gjeldende mot dets underleverandører.
8.4      Kjøper er selv ansvarlig for om varen er anvendelig/egnet til den påtenkte anvendelsen, og kjøper bærer selv enhver risiko og ansvar i den forbindelse.
8.5      Kjøperen skal bære de meromkostninger for Leverandøren ved avhjelp av mangelen som forårsakes av at leveransen befinner seg på et annet sted enn det i avtalen angitte bestemmelsessted eller dersom det ikke er angitt, leveringsstedet. Reise- og oppholdskostnader ved avhjelp utenfor Norge skal dekkes av kjøperen.


9.  RETUR AV VARER
9.1      Alle returer må skriftlig godkjennes av Leverandøren før de returneres, og varen som returneres må merkes med mottatt returnummer fra Leverandøren. Varer som er fremskaffet spesielt for kjøper kan ikke returneres. Feilbestilte varer som er godkjent for retur, tas i retur og krediteres mot et returgebyr på 20 % av vareverdi. Det er kun 100 % salgbare lagerførte standardartikler som vil bli kreditert, og kjøper står selv ansvarlig for returkostnader.


10. TVISTER. LOVVALG
10.1 Tvister i anledning avtalen og alt som har sammenheng med den, skal behandles etter reglene for voldgift dersom tvistebeløpet, eksklusive merverdiavgift, overstiger NOK 5 000 000. Voldgiftsretten skal settes i Ålesund. Ved tvistesummer under dette beløpet skal tvisten behandles ved de alminnelige domstoler, med Møre og Romsdal tingrett som rett verneting.
10.2 Alle tvister som oppstår i anledning avtalen skal bedømmes etter norsk rett.

bottom of page