top of page

Åpenhetsloven

Hydra Pipe sitt arbeid med åpenhetsloven

Slik jobber vi med åpenhetsloven i Hydra Pipe AS
 

Åpenhetsloven, som ble vedtatt 1. juli 2022, skal sikre respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den gir også åpenhet og fullt innsyn i hvordan større bedrifter arbeider for å fremme dette.

Loven omfatter i underkant av 9 000 norske bedrifter, og Hydra Pipe er en av disse. Loven pålegger informasjonsplikt og aktsomhetsvurderinger. Plikten til å gi informasjon innebærer at vi på forespørsel må oppgi hva vi gjør for å trygge gode arbeidsforhold hos egne ansatte og leverandører, vårt arbeid med å legge til rette for rettferdig rekruttering og medarbeidere med spesielle behov og mer.

Aktsomhetsvurderinger skal være i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Hydra Pipe har siden 2014 vært ISO sertifisert og er pr. i dag ISO 9001:2015 og 14001:2015 sertifisert. Det betyr at vi praktiserer allerede i dag vurderinger med hensyn til valg av leverandører. Disse vurderingene vil bli ytterligere strammet inn slik at ansattes rettigheter blir styrket. Vi vurderer, så langt det er mulig, risikoen for at noen av våre leverandører bryter med menneskerettighetene, velger løsninger og materialer som ikke er bærekraftige, eller opptrer i strid med økonomisk lovgivning.

Vårt arbeid med å innføre åpenhetsloven vil inngå i den langsiktige strategien for å styrke vårt arbeid innen bærekraft og anstendig arbeid.

I Hydra Pipe jobber vi systematisk for å ta hensyn til menneskerettigheter i egen virksomhet og hos våre samarbeidspartnere. Dette gjør vi blant annet ved å gi våre ansatte anstendige lønninger og regulerte arbeidstider. Vi har nulltoleranse for barnearbeid i egen virksomhet og hos leverandørene. Vi har både varslingsrutiner og avvikssystem på plass, og vi har etiske krav til egne ansatte og samarbeidspartnere.

Veien videre

Hydra Pipe foretar i disse dager en kartlegging og risikovurdering av egne og leverandørenes rutiner. Frem mot sommeren 2023 vil Hydra Pipe jobbe aktivt mot å overholde de forpliktelsene som gjelder i loven. Det arbeides løpende med en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til lovens § 5. I redegjørelsen vil vi beskrive bedriftens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Skulle det bli avdekket risiko for negative konsekvenser av bedriftens drift, vil disse bli informert om. Vi vil ved brudd eller risiko for brudd på menneskerettigheter oppgi hvilke planer vi har for å stanse eller begrense de negative konsekvensene. Det blir også informert om resultater, eller forventede resultater, av slike tiltak.

Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene skal være klare for offentliggjøring senest 30.06.2023. Vi vil opprette et eget område på vår nettside Hydra Pipe.no hvor vi publiserer og oppdaterer i henhold til kravene i åpenhetsloven.

Skulle du har spørsmål om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, send en forespørsel til solvi@hydrapipe.no evt. mail@hydrapipe.no

bottom of page